18 listopada 2016

Regulamin

Regulamin – zasady korzystania z usługi odprowadzania samochodu oraz korzystania z serwisu .

Właścicielem serwisu jest firma Bestdrivers.pl Dawid Kałkowski NIP : 7162721414   wpisanej do  Centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej na pod. art.2 ustawy z dnia 02.07.2014r (Dz.U.Nr 47, poz.278, z póz zm.)

1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu jest określenie warunków i zasad korzystania z Serwisu www.bestdrivers.pl oraz usługi przez Klientów .
2. Słownik terminów :
a) Klient – podmiot zlecający, za pośrednictwem Serwisu, odprowadzenie samochodu przez Kierowcę z punktu A do punktu B dysponujący tytułem prawnym do w/w pojazdu.
b) Pojazd – samochód osobowy, dopuszczony do ruchu zgodnie z ustawą: „Prawo o ruchu drogowym” z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602), do którego Klient dysponuje tytułem prawnym oraz posiadającym aktualne ubezpieczenie OC i Auto Casco pojazdów mechanicznych.
c) Kierowca – osoba fizyczna wykonująca usługę odprowadzenia Pojazdu na rzecz Klienta , posiadająca uprawnienia do kierowania tym Pojazdem oraz posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
d) Usługa – odprowadzenie pojazdu przez Kierowcę , na zlecenie Klienta , w terminie uzgodnionym przez Kierowcę i Klienta , ze wskazanego adresu pod inny wskazany adres, zaakceptowany przez Kierowcę , na terenie RP, w ten sposób, że pojazd jest kierowany przez Kierowcę .
3. Odprowadzenie pojazdu wykonywane jest bez użycia lawety lub innego dodatkowego pojazdu.
4. W przypadku gdy:
a) pojazd nie spełnia wymagań w zakresie dopuszczenia do ruchu (np. nie posiada ważnych badań technicznych) – usługa nie zostanie wykonana a Klient zobowiązuje się do poinformowania o tym fakcie kierowce Firmy.
b) pojazd nie posiada ważnego ubezpieczenia OC oraz Auto Casco, obowiązującego co najmniej jeden dzień po planowanym odprowadzeniu pojazdu, Klient zobowiązuje się powiadomić kierowcę o tym fakcie. W przypadku nieudzielenia takiej informacji Firma nie ponosi odpowiedzialności materialnej za szkody wyrządzone w ramach wykonywanej usługi.
c)Klient zobowiązuje się do posiadania ważnych dokumentów pojazdu w tym polisy  OC wraz z AC ,ważnego przeglądu auta oraz czytelnego dowodu rejestracyjnego . Na życzenie kierowcy jest zobowiązany do przedstawienia ich . W przypadku ujawnienia ich braku przez osoby uprawnione do ich kontroli za wszelkie konsekwencje w tym mandaty karne odpowiada Klient. Wszelkie koszty z tym związane są doliczane do końcowej opłaty za kurs i opłacane przez klienta .
5. Usługa nie zostanie wykonana przez Kierowcę w przypadku, gdy:
– Klient nie wyrazi zgody na likwidowanie szkód wyrządzonych podczas i w związku z wykonywaniem usługi przez Kierowcę z ubezpieczenia OC i Auto Casco Pojazdu.
6. Koszty paliwa zużytego w pojeździe obciążają Klienta. Jeżeli w samochodzie nie ma wystarczającej ilości paliwa, kosztem zakupu potrzebnej jego ilości zostanie obciążony Klient.
7. Ewentualne szkody powstałe podczas odprowadzenia pojazdu w z winy umyślnej lub nieumyślnej kierowcy, mogą być usuwane tylko i wyłącznie z ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej Klienta lub jego ubezpieczenia Auto Casco na co Klient wyraża swą zgodę.
8. Termin odprowadzenia pojazdu ustalany jest każdorazowo indywidualnie.
9. W przypadku nie stawienia się Klienta lub osoby upoważnionej przez niego, do oddania lub odbioru pojazdu, w uzgodnionym indywidualnie terminie i miejscu , Klient może zostać obciążony opłatą dodatkową zgodną z cennikiem.
10. Kierowca oraz firma nie jest odpowiedzialna wobec osób trzecich za jakiekolwiek roszczenia odszkodowawcze będące następstwem szkody spowodowanej podczas oraz w związku z
wykonywaniem Usługi.
11. Wszelkie koszty związane z wykonaniem usługi, w szczególności: zakup paliwa w ilości niezbędnej do wykonania Usługi, płynu do spryskiwaczy, opłat za korzystanie z dróg, parkingów ponosi Klient.
12. Korzystanie z Serwisu i usługi wymaga przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz akceptacji jego treści w całości i bez żadnych zmian. Brak zgody na którykolwiek z zapisów regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z całości serwisu. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od jego stosowania.
13. Zamawiając usługę Klient całkowicie zobowiązuje się do przestrzegania w całości niniejszego regulaminu oraz warunków skorzystania z usługi .
14. Klient który skorzystał z usługi wyraża zgodę na otrzymywanie wiadomości marketingowych wysyłanych poprzez wiadomości sms lub e-mail przez firmę .
15. Klient zobowiązuje się do opłacenia wykonanej usługi przez Kierowcę zgodnie z Cennikiem który jest integralną częścią niniejszego regulaminu w formie gotówkowej, bezpośrednio po wykonaniu usługi przez Kierowcę.
15. Firma nie świadczy usług typu „taxi”.
16. Niniejszy regulamin obowiązuje bezterminowo od 01.01.2016